เกี่ยวกับตลาดวิถีธรรม

จุดเริ่มต้นของตลาดวิถีธรรม

โครงการ “พืชวิถีธรรมไร้สารพิษ เพื่อมวลมนุษยชาติ”เป็นโครงการที่ต่อยอดจากข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ เพื่อมวลมนุษยชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือประชาชนทั้งในส่วนของภาคการเกษตรให้สามารถผลิตพืชไร้สารพิษได้อย่างยั่งยืนมีตลาดรองรับ และทำให้สุขภาพของผู้ผลิตดีขึ้น จากการเลิกการใช้สารเคมีผ่านทางปุ๋ยและยาฆ่าแมลง และยังทำให้ผู้บริโภค มีโอกาสได้ทานพืชไร้สารพิษได้ในราคาถูก ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ที่เกิดจากการรับสารเคมีที่เป็นพิษเข้าร่างกาย เพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภค ดำเนินชีวิตแบบแพทย์วิถีธรรมได้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ตลาดวิถีธรรม” นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พืชวิถีธรรมไร้สารพิษ เพื่อมวลมนุษยชาติ” เริ่มเปิดตลาดครั้งแรกเมื่อ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ในค่ายสุขภาพ ที่สวนป่านาบุญ ๓ ปทุมธานี โดยมีหลักการสำคัญของตลาดวิถีธรรม มี ๔ หัวข้อหลักคือ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

นโยบาย-4