เว็บไซต์เครือข่าย

เว็บไซต์หลัก

  • facebook ตลาดวิถีธรรม (facebook.com/taladvithidham) : facebook หลักของทีมงานตลาดวิถีธรรม ซึ่งจะอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ที่ติดตาม
  • หมอเขียวดอทเน็ต (morkeaw.net) : เว็บไซต์หลักของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมอเขียว แพทย์วิถีธรรม ยา ๙ เม็ด ฯลฯ
  • หมอเขียวแฟนคลับ (facebook) : เพจหลักของแพทย์วิถีธรรม ผู้มีบัญชีเฟสบุคสามารถเข้าไปเพื่อรับชมข่าวสารและกดติดตามได้
  • หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม (youtube) : ช่องสื่อวีดีโองานบรรยายและกิจกรรมต่าง ๆ ของหมอเขียว และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
  • ชมรมภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด : เว็บไซต์บันทึกความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำปัสสาวะในการบำบัดโรค ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
  • สถาบันวิชชาราม : เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม มีข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการศึกษาทั้งในระบบสากลและระบบการศึกษาตามแบบฉบับของวิชชาราม
  • สถาบันวิชชาราม (facebook) : เครือข่ายสังคมของสถาบันวิชชาราม สำหรับแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม

อื่น ๆ